NavBharat
Business

કેશફ્રી પેમેપે ન્ મેટ્સ આરબી આઈ તરફથી પેમેપે ન્ મેટ એગ્રી ગેટર લા ઇસન્સ મેળમે વ્યું; સમગ્ર ભા રતમાં વેપાવે પારી ઓનું સંગસં ઠન શરૂ થયું

કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સ ભા રતની અગ્રણી પેમેપે ન્મેટ્સ અને એપી આઇ બેન્કિંબેન્કિં ગ કંપની એ જાહેરાહે રાત કરી કે તેમતે ને
આરબી આઈ તરફથી પેમેપે ન્મેટ એગ્રી ગેટર્સ લા ઇસન્સ મેળમે વના ર પ્રથમ સર્વિ સ પ્રો વા ઇડર કંપની ઓમાં નીમાં ની એક બની ગઈ
છે. કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સ દેશભરના ઓનબો ર્ડિં ગ વેપાવે પારી ઓ મા ટે ખુલ્ખુલું મુક્યુંમુ ક્યુંછે.
કંપની ના પ્રવક્તા એ જણા વ્યું હતું કે, “RBI તરફથી પેમેપે ન્મેટ એગ્રી ગેટર (PA) લા ઇસન્સ મેળમે વવું એ કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સ મા ટે
એક મહત્ત્વપૂર્ણપૂ ર્ણ ક્ષણ છે, જેના અનુપાનુ પાલન પર અમા રું ધ્યા ન સમર્થનર્થ આપે છે અને સા રી રી તે નિ યંત્રિયંત્રિત ચુકચુવણી
લેન્લેડસ્કેપના મહત્વને પ્રકા શિ ત કરે છે. અમે હવે અમા રા પેમેપે ન્મેટ ગેટવે નવા વેપાવે પારી ઓને ઓનબો ર્ડ કરી રહ્યા છી એ.
અમે અમા રી સફરના આ નવા તબક્કા વિ શે ખૂબખૂ જ ઉત્સા હિ ત છી એ, અમે વૃદ્ધિવૃદ્ધિ ચા લુ રા ખી એ છી એ અને પેમેપે ન્મેટ
સ્પેસપે માં પસંદસં ગી ના એગ્રી ગેટર તરી કે અમા રી મા ર્કેટ લી ડરશી પ જાળવી રા ખી એ છી એ.”
તા જેતરમાં કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સ 3,00,000 થી વધુ વ્યવસા યો ને પેમેપે ન્મેટ કલેક્લેશન, ડિ સબર્સમેર્સ ન્મેટ, જથ્થા બંધબં રિ ફંડ, ખર્ચનીર્ચ ની
ભરપા ઈ, લો યલ્ટી અને રિ વો ર્ડ પ્રો ડક્ટ ઓફરિં ગ સા થે સક્ષમ કરે છે. તેણેતે ણેછેલ્લા એક વર્ષમાંર્ષ માં આઇડેન્ટી વેરિવેરિફિ કેશન,
એસ્ક્રો મેનેમે જને મેન્મેટ, BNPL, ઓર્કેસ્ટ્રેશન પ્લેટલેફો ર્મ્સ અને ક્રો સ બો ર્ડર પેમેપે ન્મેટ્સમાં ઘણી પ્રો ડક્ટ્સ લો ન્ચ કરી છે.
કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સએ અગ્રણી ઓનલા ઈન પેમેપે ન્મેટ એગ્રી ગેટર્સમાંર્સ માંનુંમાં નુંએક છે અને તે ભા રતમાં 50% થી વધુ બજાર હિ સ્સા
સા થે ચૂકચૂવણી ઓ સા થે બલ્ક ડિ સ્બર્સલર્સ માં પણ અગ્રણી છે. ભા રતની સૌ થી મો ટી ધિ રા ણકર્તા SBI એ કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સમાં
રો કા ણ કર્યું છે અને એક મજબૂતબૂ પેમેપે ન્મેટ ઇકો સિ સ્ટમ બના વવા માં કંપની ની ભૂમિભૂમિકા પર ભા ર મૂક્યોમૂ ક્યો છે. કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સ
કંપની ના ઉત્પા દનો ને વેગવે આપતા મુખ્મુય ચુકચુવણી ઓ અને બેંકિંબેંકિંગ ઈન્ફ્રા સ્ટ્રક્ચર બના વવા મા ટે તમા મ અગ્રણી બેંકોબેંકો
સા થે નજીકથી કા મ કરે છે. કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ્સ શો પી ફા ઇ, વિ ક્સ, પેપપે લ, એમેઝોમે ઝોન પે,પે પેટીપેટીએમ અને ગૂગગૂ લ પે જેવા મુખ્મુય
પ્લેટલેફો ર્મ સા થે પણ સંકસં લિ ત છે. ભા રત ઉપરાં તરાં , યુએયુ સએ, કેનેડાનેડા અને યુએયુ ઈ સહિ ત અન્ય આઠ દેશો માં કેશફ્રી પેમેપે ન્મેટ
સો લ્યુશયુ ન્સનો ઉપયો ગ થા ય છે.

Related posts

RBIના વિરામ બાદ 3 બેંકોએ ધિરાણ દરમાં 10 બેસિસ પોઈન્ટ્સ સુધીનો વધારો કર્યો છે

Navbharat

EKI એનર્જી સર્વિસિસ લિમિટેડે Q1FY24 અને Q4FY23ના નાણાકીય પરિણામો જાહેર કર્યા

Navbharat

UCO બેંકે IMPSની સમસ્યા બાદ રૂ. 649 કરોડ રિકવર કર્યાં, હાલ પણ રૂ.171 કરોડ અટવાયા

Navbharat