NavBharat
Business

સર્વિ સના ઉના નવા સંશોસં શોધન મુજમુ બ, ભા રતની સ્કિ લની ખો ટને દૂર કરવા મા ટે AI અને ઓટો મેશમે નમાં 16.2 મિ લિ યન કા મદા રો ને અપગ્રેડ અને પુનઃપુ નઃકુશળ બના વવા ની જરૂર છે

સર્વિ સ ના ઉ (NYSE: NOW) અને પિ યર્સનર્સ એ આજે નવા
સંશોસં શોધનની જાહેરાહે રાત કરી છે કે AI અને ઓટો મેશમે ન મા ટે ભા રતમાં 16.2 મિ લિ યન કા મદા રો ને
રિ સ્કિ લિં ગ અને અપસ્કિ લિં ગની જરૂર પડશે,શેતેમતે જ 4.7 મિ લિ યન નવી ટેક નો કરી ઓનું સર્જન
થશે.શેપી યર્સનર્સ દ્વા રા હા થ ધરવા માં આવેલવે અને સર્વિ સ ના ઉ દ્વા રા કમિ શન કરા યેલયે અભ્યા સ,
દરેક નો કરી * બના વતા કા ર્યો ને કેવી રી તે ટેક્નો લો જી પરિ વર્તિ ત કરશે અને ભા રતી ય કા મદા રો ને
તેમતે ની કા રકિ ર્દી ને પુનપુ : આકા ર આપવા અને ભા વિ સા બિ ત કરવા મા ટે સશક્ત કરશે તે અનુમાનુ માન
કરવા મા ટે મશી ન લર્નિં ગનો ઉપયો ગ કરે છે. એક અભૂતભૂ પૂર્વપૂ ર્વતક પૂરીપૂરી પા ડે છે.
લા ઇટકા સ્ટના શ્રમ બજારના ડેટા અનુસાનુ સાર, ભા રતમાં સર્વિ સ ના ઉ પ્લેટલેફો ર્મ પર ટેકનિ કલ
કૌ શલ્યની આવશ્યકતા ધરા વતી નો કરી ઓ મા ટેના પો સ્ટિં ગમાં ગયા વર્ષે 39%નો વધા રો થયો
છે – જે વિ શ્વમાં ક્યાં યક્યાં જો વા મળે છે તે સૌ થી ઝડપી વૃદ્ધિવૃદ્ધિ છે. બેંગબેં લુરુલુરુમાં વૈશ્વિવૈશ્વિક સ્તરે અન્ય
કો ઈપણ જગ્યા એથી વધુ છે. શહેરહે માં સૌ થી વધુ માં ગમાં જો વા મળી છે. પ્રતિ ભા મા ટે.
ભા રતનું ડિ જિ ટલ સ્કિ લ ઇકો સિ સ્ટમ પણ વૃદ્ધિવૃદ્ધિ પા મવા મા ટે તૈયાતૈ યાર છે, જેમાં સર્વિ સના ઉના
સંશોસં શોધનો દર્શા વે છે કે વધા રા ના એપ્લિ કેશન ડેવલપર્સ (75,000), ડેટા વિ શ્લેષલે કો (70,000),
પ્લેટલેફો ર્મ મા લિ કો (65,000), ઉત્પા દન મા લિ કો (65,000) અને અમલી કરણ એન્જિ નિ યરો ની
જરૂર છે. (55,000). 2027 સુધીસુ ધીમાં ટેક્નો લો જીકલ ખા ધને પૂરીપૂરી કરવી જરૂરી છે.
જેમ જેમ ભા રતની “ટેકડ” ઝડપી થા ય છે, તેમતે તેમતે AI નું સર્જન થા ય છે અને તે આર્થિ ક મૂલ્મૂય

અને તેનેતે નેઆનુસંનુ ગીસં ગીક વૃદ્ધિવૃદ્ધિ મેળમે વવા મા ટે વ્યવસા યો સખત મહેનહે ત કરી રહ્યા છે.
સર્વિ સના ઉ તેનીતે ની વૈશ્વિવૈશ્વિક કૌ શલ્ય પહેલહે ‘રા ઇઝઅપ વિ થ સર્વિ સના ઉ’ દ્વા રા પ્રતિ ભા ને ટેક્નો લો જી
સા થે જો ડે છે, જે કા મદા રો ને સર્વિ સના ઉ પ્લેટલેફો ર્મનોર્મ નો ઉપયો ગ કરી ને ભૂમિભૂમિકા માં આગળ વધવા
મા ટે જરૂરી કૌ શલ્યો મેળમે વવા માં મદદ કરે છે. સર્વિ સના ઉની વધતી જતી ઇકો સિ સ્ટમમાં હજારો
સ્થા નિ ક અને વૈશ્વિવૈશ્વિક ભૂમિભૂમિકા ઓ ઉપલબ્ધ છે.
સર્વિ સના ઉ ઈન્ડિ યન સબ-કો ન્ટિ નેન્નેટના વા ઇસ પ્રેસિપ્રેસિડેન્ટ અને મેનેમે જિંનેજિંગ ડિ રેક્ટર કમો લિ કા ગુપ્ગુતા
પેરેપેરેઝે જણા વ્યું હતું કે, “ભા રતના નિ ર્ણય લેનાલે નારા ઓ અને ઉદ્યો ગના આગેવા નો AIની
સંભસં વિ તતા ને સમજે છે. અર્થપૂર્થ ર્ણપૂ ર્ણ વ્યા પા રી ફેરફા રો ચલા વવા અને આ ફેરફા રો ઉત્પા દકતા માં
વધા રો કરવા ની સા થે સા થે લો કો મા ટે અર્થપૂર્થ ર્ણપૂ ર્ણ, ગુણગુ વત્તા યુક્યુત અને સુરસુક્ષિ ત કા રકિ ર્દી બના વવા
મા ટે AI ની શ્રેષ્શ્રેઠ પ્રેક્ટિપ્રેક્ટિ સ દર્શા વવા મા ટે અમે દેશભરના દરેક ઉદ્યો ગો સા થે કા મ કરી રહ્યા છી એ.
સર્વિ સના ઉનું સંશોસં શોધન ભા રતના કર્મચાર્મ ચારી ઓની વર્તમાર્ત માન સ્થિ તિ નું વિ શ્લેષલે ણ કરે છે, સમગ્ર
ઉદ્યો ગો માં AI અને ઓટો મેશમે નની અસર અને મા ગ-પુરપુવઠા ના તફા વતને દૂર કરવા મા ટે કેવી
રી તે હિ તધા રકો સંબંસં ધિબંધિત ડિ જિ ટલ કૌ શલ્યો થી કા ર્યબર્ય ળને સજ્જ કરી શકે છે તે રો ડમેપમે નું
વિ શ્લેષલે ણ કરે છે.
ગુપ્ગુતા પેરેપેરેઝે જણા વ્યું હતું કે, “પ્રગતિ ની ગતિ ક્યા રેય ઝડપી રહી નથી , વ્યવસા યો વિ વિ ધ ઉદ્યો ગ
ક્ષેત્રોક્ષે ત્રોમાં મો ટા પા યા પર પરિ વર્તનર્ત લા વી રહ્યા છે જે ભા રતને $1 ટ્રિ લિ યન ડિ જિ ટલ અર્થતંર્થ ત્રતં
તરફ લઈ જવા માં નિ ર્ણા યક ભૂમિભૂમિકા ભજવશે.શે”

મા ગણી ભૂમિભૂમિકા ઓ મા ટે પ્રતિ ભા ને મુક્મુત કરવી
જ્યા રે AI અને ઓટો મેશમે નની અસર પુનપુ રા વર્તિ ત અને તકની કી નો કરી ઓની મો ટી સંખ્સં યા માં
પુનઃપુ નઃઆકા ર કરશે,શેહા લમાં બિ ન-તકની કી ભૂમિભૂમિકા માં રહેલાહે લા ઘણા કા મદા રો પા સે એવી ક્ષમતા ઓ
છે જે ઉચ્ચ-ગુણગુ વત્તા વા ળી , વધુ તકની કી કા ર્ય પ્રો ફા ઇલ્સ પર લા ગુ કરી શકા ય છે.

ઉદા હરણ તરી કે, સંશોસં શોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભા રતના ઊંડા સમુદ્રમુમાં મા છી મા રી ના કા મદા રો
પા સે સર્વિ સના ઉ પ્લેટલેફો ર્મનોર્મ નો ઉપયો ગ કરી ને હેલ્હેપડેસ્ક સપો ર્ટ એજન્ટો મા ટે સા મા ન્ય રી તે જરૂરી
64% કૌ શલ્યો છે. કેરળ અને પશ્ચિ મ બંગાબં ગાળ જેવા મા છી મા રી ની ઉચ્ચ સાં દ્રસાં તા ધરા વતા પ્રદેશો
આવી તકો નો ઉપયો ગ કરી શકે છે અને તેમતે ના ના ગરિ કો મા ટે પરિ પૂર્ણપૂ ર્ણકા રકિ ર્દી બના વી શકે છે.
સર્વિ સના ઉનો અભ્યા સ અનુમાનુ માન કરે છે કે સૌ થી વધુ વિ ક્ષેપક્ષે મેન્મેયુફેયુફેક્ચરિં ગ સેક્સેટરમાં થશે,શેજેમાં
23% વર્કફો ર્સ ઓટો મેશમે ન અને અપસ્કિ લિં ગ મા ટે તૈયાતૈ યાર છે, ત્યા રબા દ કૃષિ , વનસંવસં ર્ધન અને
મા છી મા રી (22%), જથ્થા બંધબં અને છૂટક વેપાવે પાર (11.6%), પરિ વહન અને સંગ્રસં હ 8%), અને
બાં ધબાં કા મ (7.8%).

AI ની ગુણગુ ક અસર
AI અને ઓટો મેશમે નની અસરને કા રણે હવે અને 2027 વચ્ચે તેમતે ની ક્ષમતા ઓ વધા રવા મા ટે
4.6 મિ લિ યન કા મદા રો ની જરૂર પડશે તેવીતે વી અપેક્ષાપે ક્ષા છે. પરંપરા ગત ટેક્નો લો જી ભૂમિભૂમિકા ઓ પણ –
જેમ કે કમ્પ્યુટયુર પ્રો ગ્રા મર્સ – જે સર્વિ સના ઉના સંશોસં શોધન દર્શા વે છે કે ટેક્સ્ટ-ટુ-કો ડ જેવી સા મા ન્ય
AI ક્ષમતા ઓના ઉદયથી પ્રભા વિ ત થશે.શેસર્વિ સના ઉ ઇકો સિ સ્ટમમાં ફ્લો ઓટો મેશમે ન
એન્જિ નિ યર, પ્રો ડક્ટ ઓનર, ઇમ્પ્લી મેન્મેટેશન એન્જિ નિ યર, મા સ્ટર આર્કિ ટેક્ટ બનવા મા ટે વ્યક્તિ
ફરી થી કુશળતા અને વિ કા સ કરી શકે છે. ભા રતના ટેક્નો લો જી હબ, જેમાં સૌ થી વધુ સંખ્સં યા માં
કો મ્પ્યુટયુર પ્રો ગ્રા મર્સ છે, કર્ણા ટક (331,200), તમિ લના ડુ (323,700), તેલંતે ગાલં ગાણા (171,300),
નોં ધપા ત્ર સ્પર્ધા ત્મક લા ભ મેળમે વી શકે છે.

આ ફેરફા રો ભા રતના વિ કા સ પર AI અને ઓટો મેશમે નની સકા રા ત્મક અસરો ને પ્રતિ બિં બિ ત કરે છે,
ખા સ કરી ને ઉત્પા દકતા વધા રવા અને ઉચ્ચ-મૂલ્મૂયવા ળી નો કરી ઓ બના વવા ના સંદસં ર્ભમાંર્ભ માં.માં

મેક્રોમેક્રો વા તા વરણ પર ગુપ્ગુતા પેરેપેરેઝે કહ્યું કે વ્યવસા ય ડિ જિ ટલ અર્થવ્ર્થ યવસ્થા માં સ્પષ્ટ મૂલ્મૂય
પહોં ચા ડવા પર ધ્યા ન કેન્દ્રિ ત કરે છે – અને ખર્ચમાંર્ચ માં ઘટા ડો કરતી વખતે તમને ઝડપથી વૃદ્ધિવૃદ્ધિ
કરવા માં મદદ કરવા મા ટે યો ગ્ય ટેક્નો લો જી સા થે આ સ્કેલ પર પ્રા પ્ત કરી શકા ય છે. એક
મજબૂતબૂ ડિ જિ ટલ ફા ઉન્ડેશનનું નિ ર્મા ણ તમા રા લો કો ને આજે એવા કૌ શલ્યો બના વવા માં મદદ
કરશે જેની ભવિ ષ્યમાં જરૂર પડશે.શે
ભા રતનું ડિ જિ ટલ પરિ વર્તનર્ત ભવિ ષ્ય મા ટે તૈયાતૈ યાર વર્કફો ર્સ સમુદામુ દાય પર આધા રિ ત છે. ‘સ્કિ લ
ઈન્ડિ યા ડિ જિ ટલ’ ઝુંબેઝું શબે ના ભા ગ રૂપે, સરકા રે યુવાયુ વાનો મા ટે વધુ સા રું ભવિ ષ્ય બના વવા નું
પો તા નું વિ ઝન જાહેરહે કર્યું છે. અને તા જેતરના NASSCOM અભ્યા સ અનુસાનુ સાર, AI અને
ઓટો મેશમે ન 2025 સુધીસુ ધીમાં ભા રતના GDPમાં $500 બિ લિ યન સુધીસુ ધીનો ઉમેરોમેરો કરવા ની ક્ષમતા
ધરા વે છે.
લા ભદા યી ડિ જિ ટલ કા રકિ ર્દી બના વવા મા ટે આજે કર્મચાર્મ ચારી ઓ મા ટે વધુ સ્પષ્ટ, સી ધા મા ર્ગો
ઉપલબ્ધ છે. સર્વિ સના ઉ ભા રતમાં ડિ જિ ટલ કા રકિ ર્દી માં રસ ધરા વતી કો ઈપણ વ્યક્તિ મા ટે 600
થી વધુ મફત તા લી મ અભ્યા સક્રમો અને 18-નો કરી -સંબંસં ધિબંધિત પ્રમા ણપત્ર પા થ ઓફર કરે છે.
સર્વિ સના ઉ પ્લેટલેફો ર્મ કૌ શલ્યો અને વ્યક્તિ ઓ મા ટે દેશભરના અગ્રણી સા હસો અને ભા ગી દા ર
સંસ્સં થા ઓ સા થે નો કરી પરની તા લી મ મેળમે વવા ની તકો ની રા ષ્ટ્રી ય માં ગમાં છે.
સર્વિ સના ઉ ડિ જિ ટલ કા રકિ ર્દી મા ટે સમા ન મા ર્ગો પ્રદા ન કરવા મા ટે રા જ્ય અને રા ષ્ટ્રી ય
કા ર્યક્રર્ય મો ની શ્રેણીશ્રે ણી સા થે ભા રતના કૌ શલ્ય વિ કા સમાં રો કા ણ કરી રહી છે. સર્વિ સના ઉના વિ કસતા
ભા રતી ય ગ્રા હક અને ભા ગી દા ર ઇકો સિ સ્ટમમાં ભૂમિભૂમિકા ઓ ભરવા માં મદદ કરવા કંપની એ પા છલા
વર્ષમાંર્ષ માં ભા રત સ્થિ ત સંસ્સં થા ઓ સા થે 13 થી વધુ શૈક્ષશૈ ણિ ક ભા ગી દા રી ની જાહેરાહે રાત કરી છે.
ઑગસ્ટમાં ,માં સર્વિ સના ઉએ ફ્યુચયુ ર સ્કિ લ પ્રા ઇમ સા થે તેનીતે ની ભા ગી દા રી ની જાહેરાહે રાત પણ કરી – એક
MeitY nasscom ડિ જિ ટલ કૌ શલ્ય પહેલહે ભવિ ષ્ય મા ટે તૈયાતૈ યાર વર્કફો ર્સ બના વવા અને
મહત્ત્વપૂર્ણપૂ ર્ણવ્યા પા રી જરૂરિ યા તો ને પહોં ચી વળવા કર્યું છે.

Related posts

ભારત-ફ્રાંસનું સંયુક્ત નિવેદન

Navbharat

ટાટા મોટર્સ દ્વારા સફારી અને હેરિયરના નવા અવતાર રજૂ કરાયા

Navbharat

આગામી IPOS

Navbharat